MENU DORADCA METODYCZNY

04 września 2017

Zakres obowiązków

 • Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej i reformy oświaty.
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 • Pomoc w doborze, adaptacji i modyfikacji programów nauczania lub ich opracowaniu.
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania warunków do rozwoju różnych form aktywności uczniów.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów, także
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia.
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.
 • Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej i wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty.
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
 • i inne wg potrzeb nauczycieli.