MENU AKTUALNOŚCI

20 września 2017

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CZĄSTKOWIE MAZOWIECKIM

uchwalony dnia 19 października 2017 roku.

§ 1

Definicje:

 1. Rada Rodziców – reprezentacja rodziców Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim,

 2. Szkoła – Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim,

 3. Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów.

§ 2

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców oraz podejmowanie działań wspierających Szkołę.

 2. Zadaniami Rady Rodziców jest:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

  2. gromadzenie i wydatkowanie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Szkoły,

  3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły poprzez:

   1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,

   2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub programu wychowania w Szkole

   3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

  1. wyrażanie opinii na temat pracy Szkoły, jej Dyrektora i nauczycieli oraz przekazywanie tej opinii organom Szkoły, organom nadzorującym Szkołę i organowi prowadzącemu Szkołę,

  2. udzielanie Szkole pomocy w organizowaniu wycieczek, uroczystości i imprez masowych oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

  3. udzielanie nagród, stypendiów i zapomóg.

§ 3

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rady rodziców każdej z klas w Szkole. Rodzice w klasach wybierają przedstawicieli do Rady Rodziców spośród Rodziców wchodzących w skład klasowej rady rodziców, w głosowaniu tajnym.

 2. Rada Rodziców funkcjonuje przez okres jednego roku szkolnego, do czasu ukonstytuowania się Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.

 3. Każdy z Członków Rady Rodziców może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach przez zebranie Rodziców klasy, która go wybrała zgodnie z ust. 1. Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 4

 1. Rada Rodziców konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając Prezydium Rady:

  1. przewodniczącego,

  2. wiceprzewodniczącego,

  3. sekretarza,

  4. skarbnika.

 2. Rada Rodziców może tworzyć stałe albo doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków i spośród innych Rodziców i osób współdziałających z Rodzicami spoza Szkoły (jako ekspertów).

§ 5

 1. Rada Rodziców odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w Szkole. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Rodziców, posiedzenie może odbyć się w innym miejscu na terenie gminy Czosnów.

 3. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, przedstawiając porządek obrad oraz termin posiedzenia.                        W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady posiedzenie może zwołać inny Członek Rady Rodziców. W takim przypadku posiedzeniu przewodniczy Członek Rady Rodziców wybrany przez Członków obecnych na posiedzeniu.

 4. Posiedzenie Rady Rodziców powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Rodziców lub na wniosek Dyrektora w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od otrzymania takiego żądania.

 5. Do zwołania posiedzenia Rady Rodziców wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Rodziców na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, dokonane osobiście, za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

 6. Na posiedzenia Rady Rodziców mogą być zapraszane osoby trzecie, z głosem doradczym.

 7. Posiedzenia Rady Rodziców nie mogą być nagrywane bez wiedzy i zgody wszystkich Członków Rady Rodziców.

§ 6

 1. Rada Rodziców podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

 2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.

 3. W razie równości głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Rodziców.

 4. Rada Rodziców podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 5. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek Członka Rady Rodziców.

 6. Członek Rady Rodziców głosujący przeciw uchwale ma prawo do zgłoszenia na piśmie zdania odrębnego.

 7. Przyjętą uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

 8. Rada Rodziców może podejmować uchwały za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,                                  w szczególności w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Rodziców zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 9. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów organów Rady Rodziców, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

  1. datę i miejsce odbycia posiedzenia,

  2. porządek obrad,

  3. nazwiska i imiona obecnych członków Rady,

  4. treść podjętych uchwał wraz z podaniem wyników głosowania,

  5. informację o ewentualnym zgłoszeniu zdań odrębnych wraz z podaniem ich treści.

 3. Rejestr protokołów Rady Rodziców prowadzi Sekretarz Rady Rodziców.

 4. Protokoły podpisuje osoba protokołująca oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

§ 8

Rada Rodziców może wydatkować środki na:

 1. dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów do zielonej szkoły,

 2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

 3. dofinansowanie działalności kół zainteresowań, organizacji uczniowskich i zajęć pozalekcyjnych,

 4. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

 5. dofinansowanie kosztów wyjazdów reprezentacyjnych uczniów Szkoły,

 6. zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego i mebli,

 7. nagrody dla wyróżniających się uczniów i grup uczniów (drużyn czy zespołów),

 8. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców

 9. inne cele wynikające z bieżących potrzeb Szkoły i Rady Rodziców.

§ 9

Przedstawiciel Rady Rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły wybierany jest w drodze głosowania jawnego spośród wszystkich członków Rady Rodziców. Na pisemny wniosek jednego z Członków Rady można przeprowadzić głosowanie tajne. Reprezentant zobowiązany jest do przedstawienia uzgodnionego przez Radę Rodziców stanowiska.

§ 10

Do 30 września każdego roku Rada Rodziców sporządza pisemne sprawozdanie z wydatkowania środków.

§ 11

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają większości trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

§ 13

Rada Rodziców dysponuje pieczęcią podłużną o następującej treści:

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podst. w Cząstkowie Maz.

05-152 Czosnów

§ 14

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców Szkoły.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.