MENU AKTUALNOŚCI

19 listopada 2018

 PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przekroczenie sumy wpływów lub wydatków zaplanowanych w planie w poszczególnych zakresach („wpływy” lub „wydatki”) bez naruszenia sumy bilansowej, nie będzie wymagało zmiany planu finansowego.

W przypadku nieosiągnięcia zaplanowanych w planie finansowym wpływów, Prezydium Rady Rodziców może blokować wydatki Rady Rodziców.

Planowane przychody  
Środki z roku ubiegłego stan 31.08.2018r. 8 137,24
Wpłaty na Radę Rodziców 3 500,00
Darowizna od ubezpieczyciela 300,00
                                                      RAZEM PRZYCHODY 11 937,24
 
Planowane wydatki
Opłata za stronę internetową szkoły 123,00
Opłata za prowadzenie konta bankowego 200,00
Organizacja Dnia Dziecka, Zabawy Karnawałowej oraz innych uroczystości szkolnych 1 500,00
Zakup nagród na koniec roku szkolnego 500,00
Zakup nagród w zawodach i konkursach  1 500,00
Pozostałe wydatki 8 114,24
                                                       RAZEM WYDATKI 11 937,24

 

Plan Finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26 września 2018 r. i obowiązuje z dniem podpisania.