MENU AKTUALNOŚCI

01 września 2016

Szkolny Konkurs Recytatorski Wiersze o Niepodległej

I. CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie wśród uczniów treści o tematyce patriotycznej.
2. Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
3. Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
4. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
5. Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
6. Promowanie młodych talentów.
II. ORGANIZATOR
Organizatorami konkursu są nauczyciele j. polskiego i historii.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III i IV – III gim.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się w dn. 5 listopada 2018 r.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
2. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
VI. KRYTERIA OCENY
1. Opanowanie tekstu.
2. Dykcja.
3. Dobór i rozumienie tekstu.
4. Ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji).
VII. NAGRODY
Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i możliwość udziału w losowaniu bonów szkolnych.
VIII. KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI:
1. Uczestnicy klas I-III SP
2. Uczestnicy klas IV- III gim.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zapisu do konkursu dokonują nauczyciele j. polskiego na załączonym formularzu.
2. Uczestnik musi posiadać kopię wiersza do przedłożenia jury konkursu.
3. Obowiązuje szkolny strój galowy.
4. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora konkursu p. K. Korczewskiej-Pietrus.

Wojewódzki konkursy matematyczny .

Wojewódzki konkursy matematyczny zorganizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

Celem konkursu jest:
1) doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
2) rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,
3) promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
4) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na wyższych etapach edukacyjnych

Konkurs zorganizowany jest w formie trzystopniowych zawodów:
a) I etap: eliminacje szkolne – czas trwania 90 minut;
b) II etap: eliminacje rejonowe – czas trwania 90 minut;
c) III etap: eliminacje wojewódzkie – czas trwania 90 minut.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z podziałem na szkołę podstawową i gimnazjum.

Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej.

Szkolny etap Wojewódzkiego konkursu matematycznego odbędzie się 25.10.2018 r. (czwartek) o godzinie 9.00.

Wszystkich chętnych zapraszam. Zgłoszenia przyjmuję do 15.10.2018 r.(konkurs jest bezpłatny).

Zapraszam również na zajęcia przygotowawcze do konkursu w dniach: 9, 16 i 23 października godz. 13.20-14.05

Beata Górecka